موضوعات = دیپلماسی فرهنگی
نقش آموزش مجازی در توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی دانشگاه مجازی المصطفی

دوره 30، شماره 2، آذر 1402، صفحه 373-406

10.30497/rc.2023.242136.1864

حسن بشیر؛ محمد مجید شهبازی پور


ضرورت آموزش شیوه‌ها و مهارت‌های گفت‌وگوی ادیان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 102-81

10.30497/rc.2022.76183

خلیل حکیمی فر


دلالت‌های تربیت اجتماعی اسلامی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران با توجه به مبانی فلسفۀ میان‌فرهنگی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 285-255

10.30497/rc.2022.76189

فهیمه نصیری؛ طیبه ماهروزاده؛ مریم بناهان


بررسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 533-503

10.30497/rc.2022.76098

علی رحیمی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محمود عزیزی


تحلیل پدیدارشناسی تبلیغ اسلام در آمریکای لاتین با رویکرد ارتباطات میان‌فرهنگی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 32-1

10.30497/rc.2021.75809

محسن الویری؛ سید محمدعلی غمامی؛ حسین رضایی شریف آبادی


دیپلماسی سایبری عربستان سعودی در قبال ایران در بستر شبکه اجتماعی توییتر؛ مطالعه‌موردی اغتشاشات دی‌ماه 1396

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-33

10.30497/rc.2021.75810

محمد رضا برزویی؛ امیر رضا تمدن؛ رضا جهانبازی گوجانی