دوره و شماره: دوره 20، شماره 44، دین و فرهنگ و ارتباطات، اسفند 1392، صفحه 1-208 

علمی-پژوهشی

مقایسۀ جنسیتی هویت دینی و رابطۀ آن با مصرف رسانه‌ای (تلویزیون و ماهواره)؛ مورد مطالعه، دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت (1391- 1392)

صفحه 5-43

10.30497/rc.2014.1550

آرمان حیدری؛ اصغر میرفردی؛ عباس رمضانی باصری


بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

صفحه 45-71

10.30497/rc.2014.1551

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محمدحسن حائری یزدی؛ محمدتقی فخلعی


رابطۀ هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه 73-99

10.30497/rc.2014.1552

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار دیوکلائی


بازنمایی اختیار انسان در مجموعه‌های مذهبی تلویزیون؛ مطالعۀ موردی، مجموعه کلید اسرار

صفحه 101-136

10.30497/rc.2014.1553

مهدی منتظرقائم؛ زهره علی‌خانی


بررسی شیوه‌های استفادۀ طلاب حوزۀ علمیۀ قم از فناوری وب 2

صفحه 137-160

10.30497/rc.2014.1554

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ رضا کریمی


تبیین حقیقت تمدن بر اساس مبانی فلسفه و عرفان اسلامی

صفحه 161-185

10.30497/rc.2014.1555

محمدهادی همایون؛ ابراهیم خانی