دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 47، دین و ارتباطات، شهریور 1394، صفحه 1-200 

علمی-پژوهشی

تحلیل رابطه اعتیاد اینترنتی با هویت فرهنگی نوجوانان؛ موردمطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان سراب آذربایجان شرقی

صفحه 5-33

10.30497/rc.2015.1731

پویان احیایی؛ آرمان احمدی؛ آذر قلیزاده


بررسی رابطه میزان مذهبی بودن و سبک زندگی با ازخودبیگانگی نوجوانان موردمطالعه: دانش آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز در سال 91-1390

صفحه 35-57

10.30497/rc.2015.1732

بیژن خواجه‌نوری؛ صادق پناهی نسب؛ صدیقه جهانبازیان


مطالعه رابطه هویت ملی و نوع نام‌گذاری موالید در شهر شیراز

صفحه 59-85

10.30497/rc.2015.1733

منصور طبیعی؛ مجید موحد؛ سمیرا مالمیر


مطالعه نقش مداخله‌گرایانه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در تأثیرگذاری فرآیند جامعه‌پذیری بر دین‌داری؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز

صفحه 87-122

10.30497/rc.2015.1734

محمد عباس‌زاده؛ مجتبی میرزایی


کارکرد روایی (مربع معنایی) در تابلوهای «نماز»، «مجنون»، «میثاق خون» و «حضرت علی‌اکبر» اثر خشایار قاضی‌زاده

صفحه 123-144

10.30497/rc.2015.1735

علی عباسی


رسانه و دین‌داری در میان جوانان

صفحه 145-177

10.30497/rc.2015.1736

شراره مهدی زاده؛ فاطمه زارع غیاث آبادی