دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 52، دین و ارتباطات، اسفند 1396، صفحه 1-268 

علمی-پژوهشی

اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر مسئله‌شناسی چرخه آن در جامعه ایران

صفحه 9-44

10.30497/rc.2018.2097

عماد افروغ؛ حسین مهربانی فر


ارتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سیاست‌های کانون دانش‌پژوهان نخبه

صفحه 45-73

10.30497/rc.2018.2098

ناصر باهنر؛ حامد سهرابی


واکاوی ابعاد فرهنگی مراکز آموزش نخبگان مبتنی بر دینامیسم خود و دیگر

صفحه 75-104

10.30497/rc.2018.2099

احمد پاکتچی؛ حامد سجادی


سیاست‌گذاری رسانه مطلوب در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 105-131

10.30497/rc.2018.2100

غلامرضا خواجه‌سروی؛ مرتضی بیات


اطلس فرهنگی ایران؛ مؤلفه محوری در پیوست‌نگاری و مهندسی فرهنگی

صفحه 133-165

10.30497/rc.2018.2101

مجتبی صمدی؛ علی احمدی


محبت و هویت در آیینه نمایش جهانی اربعین مطالعه ماهیت، کارکردها و ساختار پیاده‌روی اربعین از منظر ارتباطات آیینی

صفحه 167-194

10.30497/rc.2018.2102

عبدالله گیویان؛ محسن امین


توسعه فرهنگی محله‌ای پایدار مسجد محور مورد مطالعه مسجد ثامن‌الائمه (ع) تهران

صفحه 195-242

10.30497/rc.2018.2103

محمدسعید مهدوی کنی؛ رضا امینی هرندی