دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 56، دین و ارتباطات، اسفند 1398 

علمی-پژوهشی

تحلیل ارتباطات در تعامل متن دینی و مخاطب

صفحه 1-34

10.30497/rc.2020.2821

محمد حسن احمدی


پویانمایی تلویزیونی در ایران: به سوی مدلی برای سیاست‌گذاری از توصیف مسئله تا تجویز راهکار

صفحه 25-74

10.30497/rc.2020.2822

سید مجید امامی؛ عباس قائمی


علمی-پژوهشی

راهبردهای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در آموزش عالی

صفحه 75-120

10.30497/rc.2020.2823

شهلا باقری؛ وحید خاشعی؛ بیژن زارع؛ پوران سپهری امین


نشانه‌شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ

صفحه 121-156

10.30497/rc.2019.2824

احمد توانایی؛ مسعود روحانی؛ سید علی اصغر سلطانی


خوانش مبناگرای سنتی از گفت‌وگوی بینادینی در ایران پساانقلاب- یک مطالعه کیفی

صفحه 157-196

10.30497/rc.2020.2825

مجید جعفریان؛ حسن بشیر؛ محسن الویری


ارتباط انسان با خدا از منظر زاویه طلایی 111 درجه

صفحه 197-222

10.30497/rc.2020.2826

محسن خالقی مقدم؛ سید علی هاشمی؛ یاسر خلیلی


انسان‌شناسی زبان‌شناختی» و نقش آن در استخراج جهان‌بینی و گفتمان‌های موجود در قرآن کریم

صفحه 223-252

10.30497/rc.2020.2827

قاسم درزی؛ مرتضی سلمان نژاد


الگوی همکاری بین بخشی (مورد مطالعه: همکاری مسجد با مدرسه و خانواده)

صفحه 253-300

10.30497/rc.2020.2828

علیرضا شریف فرد؛ میثم لطیفی؛ محسن ذوالفقاری


رهبری آموزشی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی

صفحه 301-338

10.30497/rc.2020.2829

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی


طراحی الگوی فرآیند مدیریت تصویر در صداوسیما

صفحه 339-374

10.30497/rc.2020.2830

سید محمدرضا فیاضی؛ سیاوش صلواتیان؛ علی اکبر رزم جو


تحلیل نشانه‌شناختی هویت دینی در پویانمایی‌های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی‌ «پیامبران»)

صفحه 375-408

10.30497/rc.2020.2831

محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


موجه‌سازی حق فرهنگی در فقه امامیه

صفحه 409-441

10.30497/rc.2020.2832

محدثه معینی فر