اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1012
تعداد پذیرش 146
تعداد عدم پذیرش 500
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 385

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 14 %