کاربرگ الزامی

کاربرگ تعهد نویسنده

به: دفتر دوفصلنامه دین و ارتباطات

 

بدینوسیله اینجانب .....................، نویسنده‌ی مقاله‌ی .............................، ضمن ارسال مقاله به سامانه‌ی الکترونیکی دوفصلنامه،‌ متعهد می‌گردم همزمان آن را به نشریه‌ی دیگری جهت ارزیابی ارسال نکرده و همچنین در صورت پذیرش مقاله،  اقدام به چاپ آن در هیچ نشریه‌ای ننمایم.

نام نویسنده

امضاء

 

کاربرگ مقالات تعیین نویسنده مسئول (درصورت وجود دو نویسنده و بیشتر)

 

اینجانب.......................... گوامی می‌نماید که مقاله‌ی ..................................................... که با اسم مشترک آقای/خانم ..............................برای دوفصلنامه دین و ارتباطات ارسال شده، از حیث شکلی  محتوایی مورد تأیید اینجانب جهت انتشار در ذوفصلنامه می‌باشد. شایان ذکر است که نام اینجانب به عنوان نویسنده‌ی اول  Ο  دوم Ο سوم Ο در اثر درج گردد. لازم به تذکر است نویسنده‌ی مسئول در این مقاله آقای .................. می ‌باشد.

نام و نام خانوادگی

تاریخ/امضا